ברית הזוגיות כהפרד ומשול / נישואין לבני זוג מאותו מין בשלוש מדינות נוספות

בימים האחרונים ממש הצטרפו שלוש מדינות לרשימה הקטנה אך ההולכת וגדלה אט אט של מדינות המכירות בנישואין של בני זוג מאותו מין.

בארצות הברית  הצטרפו איווה וורמונט למדינות המאפשרות נישואין של בני זוג מאותו מין (מסצוסטס וקונטיקט כבר מכירות בנישואין כאלו. בקליפורניה בה הוכרו נישואין כאלו עד למשאל עם שהתקיים לפני מספר חודשים מתנהל בימים אלו הליך משפטי בנושא).

באירופה, הצטרפה שבדיה להולנד, בלגיה, ספרד ונורבגיה והיתה למדינה החמישית ביבשת שמאפשרת נישואין כאלו.

נוסף על כך, גם בקנדה ובדרום-אפריקה פתוח מוסד הנישואין לבני זוג מאותו מין.

מעניין אגב שבעוד שבאירופה, כאשר נפתח מוסד הנישואין לבני זוג מאותו מין, בכל המדינות בהן זה קרה היה זה ביוזמת המחוקק, הרי שבארצות הברית עד כה הונהגו נישואין לבני זוג מאותו מין רק במדינות בהן קבע בית המשפט שהדרת בני זוג מאותו מין ממוסד הנישואין פוגעת בשוויון. החידוש בורמונט הוא שמדובר במדינה הראשונה בארצות הברית בה נעשה הדבר ביוזמת המחוקק, ולא בעקבות התערבות שיפוטית שקבעה שהחוק הקיים מפלה. ישנן מספר מדינות נוספות בארצות הברית בהן ישנן כרגע יוזמות חקיקה לפתוח את מוסד הנישואין לבני זוג מאותו מין. (בדרום אפריקה הונהגו נישואין לבני זוג מאותו מין בעקבות פסק דין. בקנדה היה זה הליך מורכב שכלל פסקי דין, הראשון שבהם באונטריו, אך גם לבסוף הסכמה של המחוקק).

במדינות רבות בהן אין נישואין לבני זוג מאותו מין, קיים מוסד של "ברית זוגיות" או "איחוד אזרחי" (השמות משתנים) שהוא מוסד של רישום זוגיות מוסדר, שאמנם לא נקרא בשם נישואין אך מעניק זכויות דומות, ולעתים אף זהות, לאלו של בני זוג נשואים (בריטניה, צרפת וגרמניה הם חלק מהדוגמאות אם כי יש אחרות). יש לציין כי מוסד זה נוצר על מנת לתת פתרון לבני זוג מאותו מין וכמוסבר ברשימה שלהלן תמוה הדבר שבישראל ישנן הצעות לעשות בו שימוש בצורה שדווקא מדירה בני זוג מאותו מין.

במדינות אחרות, אין נישואין לבני זוג מאותו מין וגם אין רישום מוסדר של זוגיות כזו. עם זאת, יש הכרה בזוגות המתגוררים יחדיו שבפועל, ללא רישום, מוכרים כבני זוג וזכאים ללפחות חלק מהזכויות להם זכאים בני זוג נשואים. בישראל מוכר מוסד "הידועים בציבור" שאט אט בוסס מעמדם של בני זוג מאותו מין כמשתלבים בתוכו.

ישראל היא אחת המדינות בה אף כי אין נישואין לבני זוג מאותו מין, רושמים נישואין של בני זוג מאותו מין שנישאו מחוץ למדינה במרשם האוכלוסין. (צרפת הודיעה לאחרונה שתכיר בנישואין של בני זוג מאותו מין שנערכו מחוץ לצרפת).

נושא הנישואין לבני זוג מאותו מין מעלה שאלות רבות, שבחלקן דנתי בפוסט תמונות מחיי נישואין (בקנדה) וגם בפוסט עוד כמה מילים על נישואין. הרשימה שלהלן, שנכתבה לבקשת העיתון "העיר בוורוד" לא דנה בשאלות אלו אלא בהצעות ברית הזוגיות שלאחרונה עלו שוב על סדר היום בישראל. יתרה מזאת, כמצויין ברשימה, היא מתייחסת להצעות הנוכחיות של ברית הזוגיות, שאינן כוללות את פתיחת ברית הזוגיות לכל הזוגות באופן שוויוני. השאלות של היתרונות אל מול החסרונות של ברית זוגיות שוויונית אל מול נישואין אזרחיים שוויונים, או אל מול מוסד שוויוני של ידועים בציבור שאולי צריך להחליף בכלל את מוסד הנישואין – כולן כבדות משקל ומצריכות דיון נפרד.

 

באופן פרדוקסאלי, העובדה שבישראל קיימים רק נישואים וגירושים דתיים, אפשרה את פריצות הדרך המרכזיות בתחום ההכרה בזכויות של בני זוג מאותו מין. מאחר והרבה בני זוג ממין שונה לא רצו או לא יכלו להינשא בנישואים דתיים, הרי שהתפתחו שני מוסדות חילופיים לנישואין על ידי הרבנות. הראשון, מוסד הידועים בציבור שהכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין, והקנה לזוגות אלו את חלק מהזכויות להם זוכים זוגות נשואים. השני, מוסד "נישואי קפריסין", כלומר רישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ לישראל, גם אם זוגות אלו (למשל זוג מעורב של יהודי ומוסלמית) לא יכלו להינשא בישראל.

ראו עוד בנושא מצבי טריגר ("להנציח בעיות קיימות") וגלעד קריב ("מה זו בכלל ברית הזוגיות")

כאשר החלו בני זוג מאותו מין לתבוע את זכויותיהם, הייתה כבר אם כן מסורת ארוכת שנים של הכרה בזוגות שלא נישאו בישראל, דרך אחד משני ערוצים אלו. בני זוג מאותו מין שהתגורר יחדיו יכלו להתאים עצמם למודל של הידועים בציבור, שבינתיים הלך והתקרב בין כה וכה מבחינת הזכויות המוקנות למוסד הנישואין. בני זוג מאותו מין שנישאו בקנדה (ומדינות אחרות המאפשרות נישואין כאלו) יכלו להסתמך על התקדים של נישואי קפריסין ולזכות בכך שהנישואין שלהם יירשמו בישראל.

אל תוך המצב הזה הגיעו הצעות ברית הזוגיות, שמסתובבות במערכת הפוליטית כבר מספר שנים. ברית הזוגיות הוא מודל שפותח (בשמות שונים) במדינות באירופה ואחר כך גם בארצות הברית, שרצו להקנות לזוגות מאותו מין זכויות, דומות או זהות לאלו המוקנות לזוגות נשואים, אך לא רצו להעניק את מלוא הזכויות, ובעיקר, לא רצו לתת ליחסים אלו את הכותרת "נישואין", בעיקר לאור התנגדות דתית לפתיחת מוסד הנישואין לבני זוג מאותו מין. היה זה אך אירוני אם כן, שבישראל הוצע להשתמש במוסד זה, כדי לפתור את בעייתם של הזוגות ממין שונה שלא רוצים או לא יכולים להתחתן ברבנות, בלי לתת מענה לבני זוג מאותו מין. למרבה הצער חלק ניכר מהצעות ברית הזוגיות שנוסחו בשנים האחרונות, לא כללו בני זוג מאותו מין, ואם היו עוברות היו עושות את ישראל למדינה הראשונה בעולם שחוקקה חוק ברית זוגיות בצורה שלא מסייעת לבני זוג מאותו מין אלא להפך. לצד הצעות אלו, הוגשו גם הצעות אחרות, המציעות ברית זוגיות שוויונית, הפתוחה לכל בני זוג, יהיה מינם אשר יהיה.

הצעות ברית הזוגיות שאינן כוללות בני זוג מאותו מין כוללות בחלקן מהלך חמור אף יותר, בצורת ביטול מוחלט של מוסד הידועים בציבור. זה המצב בהצעת החוק בנושא של מפלגת ישראל ביתנו. (הצעה זו הוגשה בכנסת הקודמת, לקראת הבחירות דובר על הצעה צרה עוד יותר לפיה תפתח ברית הזוגיות רק ל"מנועי חיתון" בצורה שכוללת רק בני זוג ממין שונה שלא יכולים להינשא בארץ). ברור שהחלת ברית הזוגיות אך ורק על בני זוג ממין שונה, ובמקביל ביטול מוסד הידועים בציבור, כפי שהוצע בהצעת החוק של ישראל ביתנו, פירושו חיסול מוחלט של הזכויות של בני זוג מאותו מין. אבל גם ללא ביטול מפורש כזה, ישנו חשש שחקיקת ברית זוגיות ללא הכרה בבני זוג מאותו מין, תפגע קשות בזכויות של בני זוג כאלה. כאמור, בני זוג מאותו מין זכו בזכויות בישראל, מאחר והם יכלו להצטרף להכרה, שכבר התפתחה אגב המאבקים של בני זוג לא נשואים ממין שונה, במוסד הידועים בציבור וכן בנישואי קפריסין. אם תחוקק הכנסת חוק שיחיל את ברית הזוגיות אך ורק על בני זוג ממין שונה, הרי שאפילו בלי ביטול מפורש של מוסד הידועים בציבור, יש חשש ממשי שמוסד זה ישחק. הוא יישאר מוסד שרק בני זוג מאותו מין יהיו תלויים בו, ואנו נשאר לבדנו להיאבק על הזכויות של בני זוג מאותו מין, בלי היתרון שהיה לכך שהמאבק על זכויות אלו משתלב במאבק הרחב יותר על זכויות של בני זוג לא נשואים.

בינתיים מתברר שמכל מקום ההסכם הקואליציוני בין הליכוד ובין ישראל ביתנו, כולל רק התחייבות להצעת חוק שתאפשר לבני זוג שאינם מוכרים כיהודים להינשא, וזאת לצד הקמת צוות שידון בבעיית פסולי החיתון. צריך לתת את הדעת לכך שמתן פתרון לסקטור מסוים לא רק שאינו מהווה פתרון אמיתי, אלא עלול לפרק למעשה את הקואליציה הרחבה הקיימת כיום של כל מי שנפגע מהסדר הנישואין הדתי בישראל. מאחר וקואליציה זו, הכוללת בתוכה את בני הזוג מאותו מין שואבת את חוזקה מכך שהיא כוללת קבוצות רבות ושונות, הרי שמתן פתרונות חלקיים לקבוצות מתוכה עלול לפגוע בחוזקה, בבחינת "הפרד ומשול", וכך לפגוע במיוחד בבני הזוג מאותו מין.

מסיבות אלה על הקהילה הגאה להיאבק בנחישות נגד יוזמות ברית הזוגיות המדירות בני זוג מאותו מין, ולחשוף את חוסר השוויון שבהם. ההיסטוריה הקצרה שלנו מלמדת אגב, שהיחידים שהציעו הצעות ברית זוגיות הבנויות על עקרון השוויון, היו מפלגות שבדרך כלל ובאופן כללי מחויבות לעקרון זה כלפי כל האוכלוסיות. מפלגת ישראל ביתנו מציעה אם כן חוק שירמוס את הזכויות של בני זוג מאותו מין, אך בהתחשב ביחס הכללי שלה לזכויות מיעוטים – בפרט המיעוט הערבי – אין זה מפתיע.

פורסם בגליון אפריל של "העיר בוורוד"  בכותרת "המאבק הרחב של פסולי החיתון"

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות


  • Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-content/themes/notesil/functions.php:295 Stack trace: #0 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-content/themes/notesil/comments.php(31): sandbox_commenter_link() #1 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-includes/class-walker-comment.php(180): notes_comments(Object(WP_Comment), Array, 1) #2 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-includes/class-wp-walker.php(146): Walker_Comment->start_el('', Object(WP_Comment), 1, Array) #3 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-includes/class-walker-comment.php(140): Walker->display_element(Object(WP_Comment), Array, 1, 0, Array, '') #4 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-includes/class-wp-walker.php(322): Walker_Comment->display_element(Object(WP_Comment), Array, 1, 0, Array, '') #5 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-includes/comment-template.php(2094): Walker->paged_walk(Array, -1, 0, 0, Array) #6 /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-content/themes/notesil/comments.php(66): wp_list_comments('type=comment& in /home/aeyalgro/public_html/blog/wp-content/themes/notesil/functions.php on line 295